آپارتمان کوی معلم

کد آگهی : 450
آپارتمان کوی معلم
تعداد خواب : 2 متراژ : 124 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 260,000,000
آپارتمان خیابان قیام
تعداد خواب : 2 متراژ : 110 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 260,000,000

آپارتمان کوی معلم

کد آگهی : 448
آپارتمان کوی معلم
تعداد خواب : 3 متراژ : 126 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 252,000,000
آپارتمان در قیام جنوبی
تعداد خواب : 2 متراژ : 103 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 230,000,000
آپارتمان 17شهریور شمالی
تعداد خواب : 2 متراژ : 135 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 216,000,000
آپارتمان شریعتی شمالی
تعداد خواب : 2 متراژ : 132 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 211,000,000
آپارتمان خیابان فردوسی
تعداد خواب : 2 متراژ : 95 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 205,000,000
آپارتمان خیابان فردوسی
تعداد خواب : 2 متراژ : 130 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 202,000,000
آپارتمان امیریه شمالی
تعداد خواب : 2 متراژ : 100 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 200,000,000

آپارتمان کوی معلم

کد آگهی : 438
آپارتمان کوی معلم
تعداد خواب : 2 متراژ : 115 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 200,000,000
آپارتمان خیابان فردوسی
تعداد خواب : 2 متراژ : 90 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 189,000,000
آپارتمان خیابان حنایی
تعداد خواب : 2 متراژ : 112 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 190,000,000
up