آپارتمان کوی معلم

کد آگهی : 450
آپارتمان کوی معلم
تعداد خواب : 2 متراژ : 113 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 464,000,000
آپارتمان خیابان قیام
تعداد خواب : 2 متراژ : 102 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 215,000,000
آپارتمان شهرک شاهد
تعداد خواب : 2 متراژ : 76 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 225,000,000
آپارتمان شریعتی شمالی
تعداد خواب : 2 متراژ : 140 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 245,000,000
آپارتمان در قیام جنوبی
تعداد خواب : 2 متراژ : 103 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 230,000,000
آپارتمان 17شهریور شمالی
تعداد خواب : 2 متراژ : 135 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 216,000,000
آپارتمان شریعتی شمالی
تعداد خواب : 2 متراژ : 132 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 211,000,000
آپارتمان خیابان فردوسی
تعداد خواب : 2 متراژ : 95 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 205,000,000
آپارتمان خیابان فردوسی
تعداد خواب : 2 متراژ : 130 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 202,000,000
آپارتمان امیریه شمالی
تعداد خواب : 2 متراژ : 100 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 200,000,000

آپارتمان کوی معلم

کد آگهی : 438
آپارتمان کوی معلم
تعداد خواب : 2 متراژ : 115 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 200,000,000
آپارتمان خیابان فردوسی
تعداد خواب : 2 متراژ : 90 متر
نوع ملک : آپارتمان وضعیت ملک : فروش قیمت : 189,000,000
up